ความเป็นมา


         สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี มีเป้าหมายมุ่งสู่ความเป็นศูนย์กลางการดูแลรักษา สุขภาพเด็กในระดับสากลภายในปีพ. ศ. 2559 ซึ่งนอกจากต้องมีการดำรงไว้ซึ่งคุณภาพการรักษาการพัฒนาเทคโนโลยีให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของ โรคต่างๆแล้ว สถาบันฯ ยังเห็นความสำคัญของการให้บริการที่เป็นมิตรกับเด็ก (children friendly) ใส่ใจในความต้องการของผู้ป่วยเด็กและครอบครัวอาทิ ห้องตรวจโรคที่ให้ความรู้สึกอบอุ่นไม่น่ากลัวห้องให้การรักษาพยาบาล ห้องสันทนาการมุมพักผ่อนจัดสิ่งแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ มีห้องน้ำที่สะอาดเพียงพอเป็นต้น

         ในการนี้จึงมีความจำเป็นต้องปรับพื้นที่เพื่อให้เอื้อในการให้บริการที่ไม่แออัดและเป็นมิตรกับเด็ก เร่งจัดหาอุปกรณ์ครุภัณฑ์ทางการแพทย์พัฒนาบุคลากรรวม ทั้งจัดพื้นที่พักสำหรับแพทย์และบุคลากรที่ต้องอยู่เวรให้เพียงพอ

         สถาบันฯ จึงได้ดำเนินการโครงการสร้างอาคารอเนกประสงค์ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางโรคเด็ก โดยมีกำหนดแล้วเสร็จกลางปี พ.ศ.2556 ในวโรกาสอันเป็นมงคลร่วมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในวันที่ 12 สิงหาคมพ.ศ.2555 เพื่อเป็นศิริมงคลและขวัญกำลังใจแก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานของสถาบันฯ ไปจนถึงเหล่าประชาชนผู้เข้ามารับบริการสถาบันฯ จึงดำเนินการขอพระบรมราชานุญาตจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้รับพระราชทานนามอาคารว่า “อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี” (ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางโรคเด็ก) ในวันที่ 1 มีนาคม 2554

         อาคารดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งจำนวน 500 ล้านบาท ในระยะเบื้องต้น เพื่อให้อาคารสร้างแล้วเสร็จ และการมี การตกแต่งภายในบางส่วนแล้วเสร็จจำเป็นต้องมีงบประมาณ เพิ่มอีกอย่างน้อย 500 ล้านบาท

โดยท่านผู้อำนวยการ รศ.พญ.ศิราภรณ์ สวัสดิวร ในขณะนั้น ได้ริเริ่ม ระดมทุนผ่านทาง

  1. ขอรับการสนับสนุนจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วยการออกสลากการกุศลงวดพิเศษจำนวน 500 ล้านบาท
  2. ขอรับการสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธาเพื่อเป็นการระดมทุน


         สถาบันฯจึงได้ประสานการจัดตั้งกองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี โดยได้กราบเรียนเชิญ ศาสตราจารย์ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย เป็นประธานกรรมการอำนวยการจัดหาทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินีในปี 2554 พร้อมทั้งได้จัดตั้งคณะกรรมการจัดหาทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการอย่างเป็นทางการในวันที่ 8 ธันวาคม 2554 จากประธานอำนวยการจัดหาทุน อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี 

Visitors: 233,259