รายชื่อคณะกรรมการ


         ตามที่คณะกรรมการกองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินีได้ดำเนินการจัดหาทุน เพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งบัดนี้การก่อสร้างได้ดำเนินการเสร็จแล้ว แต่ยังไม่สามารถเปิดให้บริการได้อย่างเต็มรูปแบบ เนื่องจากยังคงขาดงบประมาณในส่วนของการตกแต่งภายในและการจัดหาครุภัณฑ์และอุปกรณ์การแพทย์ ดังนั้น คณะกรรมการกองทุนฯ จึงพิจารณาเห็นสมควรที่จะคงให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการระดมทุนต่อไป และเพื่อให้อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สามารถเปิดให้บริการได้อย่างเต็มรูปแบบ และสามารถตอบสนองต่อเป้าหมายในการให้บริการของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ที่ต้องการยกระดับการให้บริการไปสู่ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะชั้นสูงทางด้านโรคเด็ก และการให้บริการการดูแลรักษาทารกและเด็กพิการแต่กำเนิด รวมทั้งทารกคลอดก่อนกำหนดครบวงจร เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตและความพิการของทารกและเด็กแรกเกิดซึ่งเป็นสาเหตุแห่งความสูญเสียหรือความพิการในเด็กเป็นอันดับหนึ่ง และเพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถด้านการแพทย์และการอนามัยแม่และเด็ก เนื่องในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ 84 พรรษาในปีมหามงคล พ.ศ. 2559 ซึ่งรัฐบาลได้อนุมัติให้รับโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีเพื่อการดูแลทารกและเด็กพิการแต่กำเนิด รวมทั้งทารกคลอดก่อนกำหนดครบวงจร เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษามหาราชินีไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

         ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดหาทุนเพื่อพัฒนาต่อยอดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินีให้สามารถเปิดให้บริการได้อย่างเต็มรูปแบบ และรองรับกับการพัฒนาศักยภาพและยกระดับสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีไปสู่ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางชั้นสูงเพื่อการดูแลทารกและเด็กพิการแต่กำหนด รวมทั้งทารกคลอดก่อนกำหนดครบวงจร ภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษามหาราชินีดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ คณะกรรมการกองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินีจึงมีมติเห็นสมควรแต่งตั้ง “คณะกรรมการโครงการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษามหาราชินี”

 

1. คณะกรรมการอำนวยการ โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ดังนี้

     - ศาสตราจารย์ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ประธานกรรมการ
     - นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รองประธานกรรมการ
     - ดร.จรัลธาดา กรรณสูต กรรมการ
     - คุณจันทนี ธนรักษ์ กรรมการ
     - ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ กรรมการ
     - นายสุรนันท์ เวชชาชีวะ กรรมการ
     - นายปรีชา อรรถวิภัชน์ กรรมการ
     - นายสมพล เกียรติไพบูลย์ กรรมการ
     - นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ กรรมการ
     - พลเรือเอก ไตรภพ พิชัยกุล กรรมการ
     - หม่อมราชวงศ์เบญจาภา ไกรฤกษ์ กรรมการ
     - คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการ
     - คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม กรรมการ
     - นายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการ
     - นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการ
     - นายประพล มิลินทจินดา กรรมการ
     - ดร.ประภา ศรีนวลนัด เหตระกูล กรรมการ
     - นางสายพิณ พหลโยธิน กรรมการ
     - ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรรมการ
     - นายวิชัย ทองแตง กรรมการ
     - นายไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม กรรมการ
     - นายสาระ ล่ำซำ กรรมการ
     - นายสุระ เกนทะนะศีล กรรมการ
     - นายจำลอง สิงโตงาม กรรมการ
     - นายชเนศร์ เพ็ญชาติ กรรมการ
     - นายสมบัติ พานิชชีวะ กรรมการ
     - นายชาวันย์ สวัสดิ์-ชูโต กรรมการ
     - พันตำรวจเอก รักษ์จิต หม้อมงคล กรรมการ
     - นายขจร เจียรวนนท์ กรรมการ
     - นายสันติ สาทิพย์พงษ์ กรรมการ
     - นางสาวพรรณราย พหลโยธิน กรรมการ
     - นายณัฐพล จุฬางกูร กรรมการ
     - นายเฉลิม วัชรถานนท์ กรรมการ
     - นายสุรวุฒิ สภาวสุ กรรมการ
     - นายกฤษณ์ ศิรประภาศิริ กรรมการ
     - นางทยา ทีปสุวรรณ กรรมการ
     - นายแจ็คมินทร์ อิงค์ธเนศ กรรมการ
     - ดร.กันทิมา กุญชร ณ อยุธยา กรรมการ
     - ดร.ณรงค์ศักดิ์ ตัณฑพานิช กรรมการ
     - นางสิริกาญจน์ คหัฏฐา กรรมการ
     - นางพูลศรี จงแสงทอง กรรมการ
     - นางสมลักษณ์ แสงปราสาท กรรมการ
     - นายอุธยาน กิตติกรเจริญ กรรมการ
     - นางสมพร กิตติกรเจริญ กรรมการ
     - ดร.โสภาพิมพ์ สิมะกุลธร กรรมการ
     - นางชณัญกร สุวรรณชื่น กรรมการ
     - นายประจักษ์ เลาห์วีระพานิช กรรมการ
     - นายจิตร์ ตัณฑเสถียร กรรมการ
     - นายเดชา ตุลานันท์ กรรมการ
     - นางเพชรพริ้ง สารสิน กรรมการ
     - นางวิภาศิริ มกระสาร กรรมการ
     - แพทย์หญิงจุฑาทิพย์ หิริโอตัปปะ กรรมการ
     - แพทย์หญิงศรีศุภลักษณ์ สิงคลาวณิช กรรมการ
     - แพทย์หญิงเพ็ญศิริ กัลยาณรุจน์ กรรมการ
     - แพทย์หญิงมุกดา หวังวีรวงศ์ กรรมการ
     - ทันตแพทย์หญิงวาณี พูนภักดี กรรมการ
     - ทันตแพทย์หญิงปาริชาติ สรเทศน์ กรรมการ
     - นางสาวช่อผกา วิริยานนท์ กรรมการ
     - นางจันทิมา ยิ่งลือชา กรรมการ
     - นางสาวสายชล ทรัพย์มากอุดม กรรมการ
     - นายณธนา หลงบางพลี กรรมการ
     - นางวัลลี วิวรรธนวรางค์ กรรมการ
     - นางทิพย์รัตน์ หงสไกร กรรมการ
     - นางรุ่งรัตน์ ศรีเฟื่องฟุ้ง กรรมการ
     - นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล กรรมการ
     - นางวารุณี วัชรเสวี กรรมการ
     - นางสาวสุวดี นิลวิสุทธิ์ กรรมการ
     - นางอวยพร กิตติเจริญรัตน์ กรรมการ
     - นางสาววราภรณ์ วิไลนาม กรรมการ
     - ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรรมการและเลขานุการ
     - ทันตแพทย์หญิงปาริชาติ คำจิ่ม กรรมการและเลขานุการ
     - นางอรพินท์ วัฒนวีร์ กรรมการและเลขานุการ
Visitors: 233,254