ให้โอกาสรัก ให้โอกาสชีวิต

รู้หรือไม่......มีเด็กบางกลุ่ม...ที่ถึงแม้พ่อแม่จะรักแค่ไหน...ก็กอดไม่ได้
เพราะพวกเขาต้องนอนในรพ. โดยมีสายน้ำเกลือ


สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี  ศูนย์กลางการดูแลเด็กทารกและเด็กพิการแต่กำเนิด รวมทั้งทารกคลอดก่อนกำหนดครบวงจร

        สถานการณ์เด็กพิการแต่กำเนิดในประเทศไทย ว่าปัจจุบันไทยมีทารกแรกเกิดประมาณ 800,000 รายต่อปี เป็นเด็กที่เกิดมาพร้อมกับความพิการประมาณ 24,000-40,000 ราย ซึ่งความพิการแต่กำเนิดหรือความผิดปกติแต่กำเนิด (Birth Defects) ถือเป็นปัญหาสำคัญระดับชาติและเป็นเรื่องที่น่าห่วงมาก เพราะการที่ไทยมีผู้พิการในครอบครัวย่อมส่งผลกระทบทางจิตใจของผู้ที่เป็นพ่อแม่หรือผู้ปกครอง ทั้งก่อให้เกิดภาระในด้านสุขภาพต่อผู้ป่วย รวมถึงส่งผลกระทบต่อครอบครัว สังคม จนถึงระดับประเทศ ที่ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา และที่สำคัญความพิการแต่กำเนิดยังเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของเด็กทารกมากถึงร้อยละ 20-30 ซึ่งถือว่าเป็นสถิติที่สูงมาก โดยเฉพาะ โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด มากถึง 6,400 ราย/ปี 

  • ความผิดปกติทางโครโมโซม จำนวน 5,200-6,720 ราย/ปี
  • ความพิการกล้ามเนื้อ แขนขา จำนวน 1,600-4,000 ราย/ปี
  • ปากแหว่ง เพดานโหว่ จำนวน 1,600 ราย/ปี
  • ความพิการทางสมองและไขสันหลังจากภาวะหลอดประสาทเปิด จำนวน 800 ราย/ปี

พบว่าความพิการแต่กำเนิดมีจำนวนสะสมขึ้นทุกปี

        สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี หรือ รพ.เด็ก มีความเชี่ยวชาญในการดูแลและให้การรักษาทุกโรคที่เป็นปัญหาสุขภาพและการเจ็บป่วยในเด็ก สถาบันฯมีโครงการดูแลรักษาเด็กผิดปกติแต่กำเนิดแบบครบวงจรขึ้น เพื่อให้การดูแลช่วยเหลือเด็กที่เกิดมาผิดปกติได้มีโอกาสเข้าสู่กระบวนการรักษาและฟื้นฟูโดยเร็ว มีพัฒนาการที่ดี เติบโตสมวัยและสามารถใช้ชีวิตอย่างปกติสมบูรณ์ ไม่ต้องเป็นภาระให้กับครอบครัวและสังคม เป็นการส่งบุคคลที่มีคุณภาพให้เข้าไปมีส่วนร่วมกับทางสังคมได้อย่างบุคคลปกติทั่วไป

        สถาบันฯ จึงขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมกันบริจาคสมทบการจัดซื้อครุภัณฑ์และพัฒนาการแพทย์ให้กับอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี(ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางโรคเด็ก) เพื่อช่วยให้สถาบันฯ ยังสามารถเป็นที่พึ่ง ของคนไข้เด็กป่วยที่ยากไร้ โรคยุ่งยากซับซ้อน ให้ได้รับบริการคุณภาพ ในราคาที่เหมาะสม และบรรยากาศแห่งความเป็นมิตร และเพื่อการพัฒนาสถาบันฯ ให้พร้อมเป็นหลักของประเทศในการดูแลทารกและเด็กพิการแต่กำเนิด รวมทั้งทารกคลอดก่อนกำหนดครบวงจร

ทุกท่านสามารถมีส่วนร่วม ในการช่วยกันสนับสนุนให้ครอบครัวเด็กป่วย ได้มีโอกาสรัก มีโอกาสกอด มีโอกาสอยู่ใกล้ชิดลูก...ได้นานขึ้น

        โดยการร่วมบริจาคสนับสนุน มูลนิธิรพ.เด็ก รายได้นำไปพัฒนาสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ให้พร้อมเป็นหลักของประเทศให้การดูแลทารกและเด็กพิการแต่กำเนิด รวมทั้งทารกคลอดก่อนกำหนดครบวงจร”  หากเด็กป่วยเข้าถึงการรักษา วินิจฉัยเร็ว ความพิการก็ลดน้อย โอกาสรอดก็มากขึ้น สามารถกลับสู่อ้อมอกพ่อแม่ ครอบครัว และสังคมต่อไป

ข้อมูลเพิ่มเติม : ศูนย์ประสานงานกองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี
(ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางโรคเด็ก) มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก
โทร. 1415 ต่อ 6 มือถือ 08-8874-4671, 08-9141-1523
โทรสาร 02-640-9363   GIVETOCHILD  : childrenhospitalfoundation

Visitors: 233,260