โครงการเฉลิมพระเกียรติ84พรรษามหาราชินี

โครงการอาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษามหาราชินี :
ก้าวสู่ศูนย์กลางการดูแลทารกและเด็กพิการแต่กำเนิด รวมทั้งคลอดก่อนกำหนด ครบวงจร


ที่มาของโครงการ

       คณะกรรมการจัดหาทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี ดำเนินการระดมทุนต่อเพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี เมื่ออาคารสร้างเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ แต่ยังขาดงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ชั้นสูง และการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการให้บริการทางการแพทย์อย่างรวดเร็วและแม่นยำ คณะกรรมการกองทุนจึงเห็นว่า การระดมทุนในช่วงต่อไปควรมีเป้าหมาย เพื่อพัฒนาต่อยอดอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษามหาราชินีที่ก่อสร้างตัวอาคารเสร็จแล้ว ให้เป็น “หลักของประเทศให้การดูแลทารกและเด็กพิการแต่กำเนิด รวมทั้งทารกคลอดก่อนกำหนด ครบวงจร เพื่อลดอัตราการตายและพิการของทารกแรกเกิดให้น้อยลง” เพิ่มเติมจากการยกระดับสถาบันสู่ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะโรคเด็ก และโครงการพัฒนาต่อยอดดังกล่าว ได้รับความกรุณาจากนายกรัฐมนตรีบรรจุเป็นหนึ่งในโครงการเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษามหาราชินีของรัฐบาล

       ศาสตราจารย์ดร. สุรเกียรติ์เสถียรไทย ประธานคณะกรรมการจัดหาทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี มีความเห็นให้แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษามหาราชินีและได้แต่งตั้งเป็นทางการเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 ได้จัดประชุมคณะกรรมการครั้งแรกเมื่อ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559

ล้อมกรอบความเห็น

       ศาสตราจารย์คลินิก แพทย์หญิงศิราภรณ์ สวัสดิวร ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (ปี2552-2559) กล่าวไว้ว่า “ความพิการแต่กำเนิดของทารกเกิดขึ้นได้ในทุกอวัยวะ ที่พบมากสุด คือ ปัญหา หัวใจพิการแต่กำเนิด ทั้งปัญหาความพิการแต่กำเนิดและทารกคลอดก่อนกำเนิด เป็นสองปัญหาสำคัญที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตของทารกแรกเกิดส่งผลกระทบทางจิตใจต่อผู้ที่เป็นพ่อแม่หรือผู้ปกครอง ทั้งก่อให้เกิดภาระด้านสุขภาพของผู้ป่วย รวมถึงส่งผลกระทบต่อครอบครัว สังคม จนถึงระดับประเทศ ที่ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้มอบหมายให้สถาบันฯเป็นเจ้าภาพในการทำงานกับโรงพยาบาล หน่วยงานต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อให้สามารถลดอัตราการเสียชีวิตให้ลดลงจาก ๗ ต่อการเกิดมีชีพ ๑,๐๐๐ คน ให้เหลือ ๕ และ ๓ ภายในปี ๒๕๖๐ และ ๒๕๖๓ ตามลำดับ” และให้มีชีวิตพร้อมการมีคุณภาพชีวิตที่ดี เช่น ตาดี หูได้ยิน แขนขาเคลื่อนไหวได้ปกติที่สุด มีพัฒนาการสมวัย 

       สถาบันฯมีการทำงานกับโรงพยาบาลต่าง ๆ ในเขตสุขภาพของประเทศ ดังนั้น ภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรามหาราชินี “การพัฒนาสถาบันฯ ให้พร้อมเป็นหลักของประเทศให้การดูแลทารกและเด็กพิการแต่กำเนิด รวมทั้งทารกคลอดก่อนกำหนด ครบวงจร” นอกจากจะช่วยพัฒนา ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ในสถาบันฯ ยังมีการสนับสนุน ให้กับโรงพยาบาลในเขตสุขภาพต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุขด้วย


4.2 วัตถุประสงค์

       เพื่อต้องการยกระดับการให้บริการไปสู่ความเป็นเลิศเฉพาะทางขั้นสูงทางด้านโรคเด็ก และการให้บริการดูแลรักษาทารกและเด็กพิการแต่กำเนิด รวมทั้งทารกคลอดก่อนกำหนดครบวงจรเพื่อลดอัตราการเสียชีวิตและความพิการของทารกและเด็กแรกเกิดซึ่งเป็นสาเหตุแห่งความสูญเสียหรือความพิการในเด็กเป็นอันดับหนึ่ง และเพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ด้านการแพทย์การอนามัยแม่และเด็กเนื่องในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนพรรษาครบ 84 พรรษาในปีมหามงคล พ. ศ. 2559 ซึ่งรัฐบาลได้อนุญาตให้รับโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีเพื่อการดูแลทารกและเด็กพิการแต่กำเนิดรวมทั้งทารกคลอดก่อนกำหนดครบวงจรเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษามหาราชินีไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

Visitors: 233,259